Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden en bepalingen / Disclaimer / Wettelijke kennisgeving

Gelieve deze kennisgeving zorgvuldig te lezen. De onderstaande gebruiksvoorwaarden en bepalingen ("gebruiksvoorwaarden") en het privacybeleid ("privacybeleid") regelen uw gebruik van de website (hierna de "website van Provamel" of de "website" genoemd) en alle materiaal op deze website. Voor meer informatie met betrekking tot de manier waarop uw persoonsgegevens worden beschermd wanneer u de website van Provamel bezoekt, kunt u ons privacybeleid raadplegen op http://www.Provamel.com.

De op de website van Provamel gepubliceerde informatie wordt ter beschikking gesteld door Alpro Comm.VA, Vlamingstraat 28, B-8560 Wevelgem (België), 0420.429.375 RPM/RPR Kortrijk (hierna “Provamel”, “wij” of “ons” genoemd), een commanditaire vennootschap op aandelen, overeenkomstig de volgende gebruiksvoorwaarden.

Door de website van Provamel te raadplegen en te gebruiken, bevestigt u dat u de gebruiksvoorwaarden in deze wettelijke kennisgeving hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden en de regelgeving met betrekking tot het gebruik van de website van Alpro en het privacybeleid waarnaar verwezen wordt.

Datum van inwerkingtreding van deze gebruiksvoorwaarden: : 1 july 2014

Onverminderd uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving behoudt Alpro zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen om ze aan te passen aan de technologische vooruitgang, aan veranderingen in de wet- en regelgeving en aan goede bedrijfsvoering. Indien Provamel deze gebruiksvoorwaarden wijzigt, zal er een geactualiseerde versie van deze gebruiksvoorwaarden gepubliceerd worden op de website. U wordt op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen doordat wij de datum van inwerkingtreding bovenaan deze gebruiksvoorwaarden aanpassen.

Auteursrechten

De volledige inhoud van de website van Provamel, met inbegrip van alle webdesign, teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere elementen op deze internetpagina's, alsmede de selectie en samenstelling ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend en exclusief eigendom van Provamel of opgenomen met de toestemming van de houders van de auteursrechten, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Het is toegestaan om delen van de website van Provamel elektronisch te kopiëren of af te drukken, maar alleen met het doel om taken uit te voeren in het kader van een specifieke overeenkomst met Provamel en op voorwaarde dat u geen vermelding van auteursrechten of andere eigendomsrechten verwijdert.

Elk ander gebruik van materiaal op de website van Provamel, zoals het kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, distribueren, herpubliceren of linken voor persoonlijke, openbare of commerciële doeleinden, met uitzondering van de bovenstaande, is strikt verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Provamel.

Het downloaden of anderszins kopiëren van de website van Provamel draagt geen eigendom van enig recht, software of materiaal op u over. Bij eventuele schendingen zullen gepaste gerechtelijke stappen worden genomen.

disclaimer

Provamel stelt de website van Provamel ter beschikking "as is", zonder enigerlei verklaringen te doen of garanties te bieden, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de site en de inhoud ervan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of mogelijk verouderde informatie, met inbegrip van latente/verborgen gebreken.

In het bijzonder maar zonder zich daartoe te beperken, geeft Provamel geen verklaringen of garantie dat:

  • de informatie op de Provamel website verhandelbaar is of voor een welbepaald doel geschikt is;
  • de informatie op de Provamel website nauwkeurig, volledig of actueel is;
  • u in staat zult zijn de website van Provamel te gebruiken, de website van Alpro of de inhoud ervan ononderbroken ter beschikking zal staan, vrij van fouten is en steeds in zijn huidige of een andere vorm beschikbaar zal zijn;
  • de op de website gepubliceerde informatie mag niet worden beschouwd als medisch advies. Het gaat daarentegen om algemene informatie die te maken heeft met een gezond dieet;de website van Provamel en alle software of materiaal van welke aard dan ook die beschikbaar of downloadbaar is van de website, vrij is van virussen of gebreken (met in begrip van verborgen/latente gebreken) en compatibel is met uw apparatuur.

Het behoort tot uw verantwoordelijkheid om:

  • antivirussoftware toe te passen op alle op de Provamel website gedownloade software of ander materiaal en te zorgen voor compatibiliteit van die software of dat materiaal met uw apparatuur;
  • na te gaan of de op de Provamel website gepubliceerde inhoud of informatie nauwkeurig en volledig is.

De website van Provamel kan koppelingen naar websites van derden bevatten. Provamel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites waarnaar u wordt verwezen vanaf de website van Provamel. De inhoud van deze websites wordt ontwikkeld en ter beschikking gesteld door anderen. U dient contact op te nemen met de websitebeheerder of webmaster van deze sites indien u vragen of zorgen hebt met betrekking tot de koppelingen of de inhoud van deze sites.

Provamel kan in geen geval (tenzij de onderstaande uitsluitingsbepalingen van toepassing zijn) contractueel en/of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld, noch op grond van nalatigheid, noch op grond van contractbreuk noch op een andere grond, voor welk verlies of welke schade dan ook die zich voordoet als gevolg van of in verband met het gebruik van of het onvermogen om gebruik te maken van de website van Provamel, de inhoud van de website van Provamel, met inbegrip van bijzondere, indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies van goodwill, verlies van zakenkansen, verlies van winst, verlies van gegevens of schade ingevolge een computervirus of andere storing die wordt doorgegeven via de website van Provamel; vertraging, onderbreking van de dienst, verwijdering van bestanden of fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden op de website van Provamel of de inhoud ervan; het feit dat u gebruik hebt gemaakt van of zich hebt verlaten op andere websites waartoe u toegang hebt via hyperlinks op de Provamel website; het feit dat u de wet- of regelgeving die op u van toepassing is niet hebt nageleefd of zich hebt verlaten op informatie gepubliceerd op de Provamel website.

Niets in deze wettelijke kennisgeving kan worden aangewend om onze aansprakelijkheid voor fraude, overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door ons of ons personeel te beperken of uit te sluiten.

Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op elke vorm van schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en aanspraken van derden. De auteursrechten op de foto's op deze website behoren toe aan de individuele fotografen of Provamel, en de foto's mogen zonder voorafgaande toestemming van de makers in geen enkele vorm worden gereproduceerd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden en alles wat er verband mee houdt, worden beheerst door het Belgische recht.

Onverminderd het recht van Provamel om rechtsmiddelen aan te wenden voor elke territoriaal bevoegde rechtbank, hebben de rechtbanken van België de exclusieve bevoegdheid om geschillen, disputen of vorderingen die voortkomen uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden en bepalingen te beslechten, ook deze met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden en bepalingen of de gevolgen van de nietigheid ervan. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Alpro Comm VA Adres: Vlamingstraat 28, B-8560 Wevelgem Contact: info-be@alpro.com Bedrijfsnummer: 0420.429.375 BTW-nummer: BE 0420.429.375

x